Dział Mobilności Międzynarodowej

Dział Mobilności Międzynarodowej działający w pionie prorektora ds. studenckich w zakresie jego kompetencji wspiera mobilność studentów i pracowników ZUT oraz procesy umiędzynarodowienia Uczelni poprzez:

 • obsługę administracyjną międzynarodowych umów instytucjonalnych stanowiących podstawę mobilności (wymiana studentów i nauczycieli akademickich);
 • prowadzenie działań informujących o możliwości finansowania mobilności zagranicznej pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów (programy stypendialne, indywidualne oferty);
 • pozyskiwanie i rozliczanie funduszy na mobilność międzynarodową pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów w ramach międzynarodowych programów, z których środki rozdzielane są na poziomie krajowym, m.in. Erasmus+ KA1;
 • obsługa formalno-finansowa wyjazdów za granicę pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów ZUT w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i innych;
 • koordynowanie rekrutacji pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne kontraktowane przez ZUT oraz w ramach ofert o charakterze konkursowym wynikających z umów instytucjonalnych;
 • obsługę finansowo-administracyjną osób zaproszonych w ramach współpracy prowadzonej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi;
 • wsparcie działań promocyjnych związanych z umiędzynarodowieniem studiów (ścisła współpraca z Biurem Promocji ZUT);
 • rekrutację cudzoziemców na pełen cykl kształcenia (studia I i II stopnia) oraz na część kształcenia;
 • nadzór administracyjno-finansowy nad cudzoziemcami realizującymi kształcenie w ZUT (w tym stypendyści Rządu Polskiego);
 • nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością organizacji studenckiej IAESTE;
 • konsultowanie umów międzynarodowych dotyczących wspólnych studiów (zapisy dotyczące ścieżki mobilności).